Juridische studiedagen

Actualia en wijzigingen verbintenissenrecht en verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht : stand van zaken en recente ontwikkelingen en rechtspraak/arresten

 

Prof. Alois Van Oevelen


Emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen : verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten .
Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.
Hij is ook hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad.

 

Mr. Stephane VEREECKEN


Praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent
Lid Centrum Verbintenissenrecht U Gent 
Voorzitter van de verzoeningscommissie Gedragscode Brouwerijcontracten
Advocaat Charlier-advocaten

 

 

 

Dinsdag 20 augustus 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

 

Donderdag 22 augustus 2019 (VOLZET)
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde

 

Maandag 26 augustus 2019 -

NIEUWE LOCATIE !!
DE JACHTHOORN

DOORNSTRAAT 11
2550  KONTICH

Prov ANTWERPEN

Woensdag 28 augustus 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT

 

 


Verloop van de studienamiddag:
13.30 uur                     aankomst en registratie van de deelnemers
14.00 uur                     aanvang deel 1 (eerste spreker)
omstreeks 15.45 uur    vraagstelling en korte koffiepauze
Aansluitend                  aanvang deel 2
17.45 uur                     Vraagstelling en aansluitend uitreiking attesten
omstreeks 18.00 uur einde studienamiddag


 

Inhoud van de studienamidag

 

 

Prof. Van Oevelen bespreekt verder volgende thema's:

- de invloed van het Wetboek van Economisch Recht op het contractuele verbintenissenrecht
- de contractvrijheid en de beperkingen aan deze vrijheid
- de wilsovereenstemming
- contracten tussen van elkaar verwijderde personen
- de wilsgebreken
- het voorwerp
- de oorzaak
- het regime van de nietigheden
- de uitvoering te goeder trouw
- de contractuele aansprakelijkheid
- exoneratieclausules
- samenloop van aansprakelijkheden
- schadebedingen
- de verjaringsstuitende ingebrekestelling
- exceptie van niet-uitvoering
- ontbinding wegens wanprestatie
- opzegging van de overeenkomst
- contractoverdracht
- de Pauliaanse vordering
- de zijdelingse vordering
- onverschuldigde betaling
- voorwaardelijke verbintenissen
- hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum
- overdracht van schuldvordering
- tenietgaan van verbintenissen

Tijdens deze namiddag worden o.m recente arresten Cass en GwH besproken inzake aansprakelijkheids - en verzekeringsrecht met focus op art 29bis, 19bis11§2/29ter.
Verder wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de wijzigingen wam n.a.v. het wetsontwerp 25.4.19 mbt elektrische fietsen.

 

ter info:

Aanwezigheidsattest wordt na deelname de dag zelf afgeleverd (indien vooraf voldaan)
ofwel via elektronische weg nadat factuur is voldaan.
Dank voor uw begrip en dank voor deelname.

 

 
 


 


Eind augustus 2019Inschrijving

Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

 

 

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O107434


 

 

EuroPConcept is een door de OVB erkende opleidingsverstrekker
Er werden *04* juridische punten TOEGEKEND (OVB)
Bij de nationale Kamer van Notarissen : Accreditatie 3,5 urenTOEGEKEND
Bij de N K v Gerechtsdeurwaarders : 3 juridische punten OPLEIDING TOEGEKEND