Juridische studiedagen

Actualia Familiaal recht: "ALIMENTATIE, DE FISCALE GEVOLGEN ERVAN EN DE IMPACT OP DE VEREFFENING-VERDELING NA ECHTSCHEIDING”

Mr Hilde VANBOCKRIJCK

 

Voormalig assistente aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven in het Instituut voor Familie- en Jeugdrecht.
Docent KULeuven (postgraduaat bemiddeling in familiale zaken)
Auteur van talrijke publicaties in het familierecht en familiaal vermogensrecht
Spreker op diverse studiedagen en opleidingen

Advocaat aan de balie van Limburg en Leuven

Mr. Steven BROUWERS

 

Advocaat
Erkend familiaal bemiddelaar
Docent post academische opleiding Bemiddeling UAntwerpen
Gewezen onderwijsprofessor VUB


 


DATA EN LOCATIES 

Maandag 19 augustus 2019  (NOG 5 PLAATSEN BESCHIKBAAR)
NIEUWE LOCATIE  !!!
DE JACHTHOORN
DOORNSTRAAT 11
2550 KONTICH

 Woensdag 21 augustus 2019

Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT


Dinsdag 27 augustus 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Donderdag 29 augustus 2019

NIEUWE LOCATIE !!!
DOMEIN MAELSTEDE
Brugsesteenweg 455

8520 KUURNE

(Ring Kortrijk  ->3km richting Brugge - Kuurne)

 

Verloop van de studienamiddag:
13.30 uur                   aankomst en registratie van de deelnemers
14.00 uur                   aanvang deel 1 (eerste spreker)
omstreeks 15.45 uur vraagstelling en korte koffiepauze
Aansluitend               aanvang deel 2
17.45 uur                  Vraagstelling en aansluitend uitreiking attesten
omstreeks 18.00 uur einde studienamiddag

 

ter info:

Aanwezigheidsattest wordt na deelname de dag zelf afgeleverd (indien vooraf voldaan)
ofwel via elektronische weg nadat factuur is voldaan.
Dank voor uw begrip en dank voor deelname.

  

Beknopte inhoud van de studiemiddag

 

Naast de actualia rond alimentatie en de fiscale gevolgen komen ook topics aan bod inzake de uitkering tijdens en na de echtscheiding en ook de impact van alimentatieschulden op de vereffening - verdeling. 
Voorts wordt ook het probleem behandeld van alimentatie die een fiscale camouflage is voor vermogensvereffeningen (EOT)

 

1.ALIMENTATIE
Kinderen
o.a.:
- Een ontvangstmachtiging (art. 203ter BW) die beperkt is in de tijd: wat zijn daarvan de gevolgen?
- De verdeling van de onderhoudskost tussen de ouders moet proportioneel zijn, anders klopt de rekening niet!
- Wijziging van de alimentatie zonder te beschikken over de basisgegevens? Ja dat kan.
- De begroting van de onderhoudsbijdrage in de praktijk: bespreking van een voorbeeld.
- Is de aanschaf van een occasie-wagen voor een studerend kind al dan niet een buitengewone kost?
- Alimentatie in overeenkomsten: enige toelichting bij de wet van 21 december 2018 en het KB van 22 april 2019.

Echtgenoten
o.a.:
- Hulplicht en ‘zware fout’ tijdens de procedure EOO.
- Het onderscheid tussen hulpplicht (art. 213 BW) en bijdrageplicht(art. 221 BW) bestaat wel degelijk.

Ex-echtgenoten
o.a.:
- Nogmaals de begroting van de uitkering (art. 301 BW): onderscheid tussen de ‘behoeftige echtgenoot’ en de ‘staat van behoefte’.
- Volstaat de ‘wanverhouding in de respectieve globale situatie’ tussen de ex-echtgenoten om gerechtigd te zijn op een uitkering?
- Samenloop van de permanente saisine aan de ene kant en de devolutieve kracht van het hoger beroep aan de andere kant, toegepast op een uitkering na echtscheiding.
- Geen vermenging tussen de kost van de kinderen met de uitkering voor de moeder a.u.b.
- Opgelet voor de EOT: duidelijk vermelden of er al dan niet afstand wordt gedaan van het recht op een uitkering!

Samenwonenden

o.a.:
- Volgens het GwH mag na de beëindiging van de wettelijke samenwoning de alimentatie niet meer beperkt worden in de tijd.

 

2. FISCALE GEVOLGEN
Kinderen
- Fiscaal voordeel van het kind ten laste, met aandacht voor het arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 april 2014 en de Circulaire 2017/C/31.
- Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsbijdragen
- Fiscale aftrekbaarheid van kosten (studiekosten, internaat, aankoop wagen, lidmaatschap golfclub, …)

(Ex)-echtgenoten
- Aftrekbaarheid van hypotheekaflossingen als onderhoudsuitkering : rechtspraak van de Hoven van Beroep vs Cassatierechtspraak
- Fiscale behandeling van afkoop van alimentatie
- Problematiek van fiscale aanpak van achterstallige onderhoudsgelden
- Status van onderhoudsgelden in het kader van de vereffening-verdeling


3. VEREFFENING-VERDELING NA ECHTSCHEIDING

-Impact van het nieuwe huwelijksvermogensrecht ( Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake) op de vereffening-verdeling na echtscheiding : o.a. preferentiële toewijzing, heling, kwalificatie van activa en passiva.
-Vergoedingsrekeningen
-Beheersrekening
-Procedure van vereffening-verdeling:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REF:  via mail
Beste,
Ik wil U nog even laten weten dat ik de studiedag ‘Actualia Familierecht’ zéér interessant vond.
Dikke pluim aan de interessante en duidelijke sprekers zowel als aan de organisatoren.
Met vriendelijke groet,
(K.B. Advocaat aanw op studienamiddag  zomer 2018)

(n v d org. het betreft ook de sprekers Mr Vanbockrijck en Mr Steven Brouwers)

 

 

Inschrijving


Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,96, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

 

 

 

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O107434

 

 

EuroPConcept is een door de OVB erkende opleidingsverstrekker
Er werden 4 juridische punten TOEGEKEND (OVB)
Bij de nationale Kamer van Notarissen : Accreditatie 3,5 UREN TOEGEKEND
Bij de N K v Gerechtsdeurwaarders : 3 juridische punten OPLEIDING TOEGEKEND
Bij de Federale. Bemiddelingscommissie werd een accreditatie aangevraagd