Juridische studiedagen

ACTUALIA OMGEVINGSRECHT - MILIEURECHT - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW: RECENTE ONTWIKKELINGEN IN RECHTSPRAAK EN WETGEVING

Donderdag 21 maart 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 Antwerpen

Maandag 1 april 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 Hasselt

Woensdag 3 april 2019

Domein Nieuwgoed
Grote steenweg Zuid 8
9052 Gent (Zwijnaarde)Telkens om 14.00 uur

 

 


       

 


ACCREDITATIES:

Door de OVB  werden  4 juridische punten toegekend

Door de Nat.Kamer v Notarissen werden inmiddels 3.5 uren toegekend

Door het Instituut voor Bedrijfsjuristen  werden 4 juridische punten toegekend

 

 

Inhoud van de studienamiddag

  

Tijdens deze studienamiddag zullen en aantal thema's worden behandeld waar er wel wat grote bewegingen (zowel in de wetgeving als in de rechtspraak) geweest zijn.
o.m.:
- het milieurecht vooral aan bodem (wijzigingen aan het Bodemdecreet, rechtspraak van Cassatie over de verkoop onder opschortende voorwaarde van een blanco bodemattest en over het onderscheid afval/bodem (arrest Trelleborg), rechtspraak van de RvS over het onschuldig bezit

Verder ook rechtspraak van het Hof van Justitie (o.m. Plan-MER, PAS), GwH, RvS, RvVb, gewone hoven en rechtbanken, mogelijks ook EHRM

- De omgevingsvergunningsprocedure: een stand van zaken (na de inwerkingtreding van de Codextrein)
- Ruimtelijke ordening: (nieuw) juridisch kader beleidsplanning en Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (stand van zaken); concrete maatregelen en mogelijkheden inzake verhoging ruimtelijk rendement (cf. Codextrein); verzamelbesluit ruimtelijke ordening dd. 28.09.2018
- Vooruitblik: (voorontwerpen van) instrumentendecreet, decreet bestemmingsneutraliteit hernieuwbare energie, decreet woonreservegebieden
- Handhaving omgevingsrecht: nieuwe regels handhaving ruimtelijke ordening (sinds 01.03.2018); overzicht recente rechtspraak Handhavingscollege (cf. bestuurlijke beboeting)


De te behandelen materie is zeker ook relevant én belangrijk voor het NOTARIAAT, gezien de sprekers onder meer ook de wijzigingen en rechtspraak op vlak van bodemwetgeving zullen behandelen.
Ook worden onder meer wijzigingen met betrekking tot verkavelingen, vergunningsplicht en procedure voor stedenbouwkundige handelingen (inclusief vrijstellingen), nieuwe mogelijkheden in het kader van het verhogen van het ruimtelijk rendement (cf. bestemmingsvoorschriften) besproken.

 

 

 

...Even ter info... (Stedebouw of Stedenbouw...?)

Meestal wordt gebruik gemaakt van stedenbouw, waarbij het stedenbouwkundig aspect benadrukt wordt.
Volgens de “Woordenlijst Nederlandse Taal” van Taaluniversum, is de officiële spelling: stedenbouw.
bron: Woordenlijst Nederlandse Taal

 


Sprekers:

 

Prof. Dr. Bernard VANHEUSDEN

 


Professor aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en gastdocent aan de KU Leuven campus Brussel. Hij doceert onder meer Omgevingsrecht, Milieubeleid, European Environmental Law en Internationaal milieu- en energierecht. Hij is promotor van acht lopende doctoraatsonderzoeken en van verscheidene overheidsonderzoeksprojecten.

Bernard is hoofdredacteur van het tijdschrift “Milieu- en Energierecht” (MER) en associate editor van het “Journal for European Environmental & Planning Law” (JEEPL) evenals lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO). Hij maakt deel uit van verscheidene expertencomités (bv. IUCN World Commission on Environmental Law). Bernard is tevens advocaat aan de balie Limburg.

 

Mr. Mario DEKETELAERE

Gastprofessor aan de KU Leuven en docent aan de Karel de Grote Hogeschool.
Mario Deletemaere is gespecialiseerd in administratief en publiekrecht. Hij legt zich vooral toe op het omgevingsrecht, d.i. alle juridische materies met betrekking tot de planning en de bescherming van het leefmilieu en de omgeving: milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, natuurbescherming en effectenbeoordeling, waterrecht, en alle administratieve aspecten van vastgoed.
In dit vakgebied – waarin hij ook doceert en geregeld optreedt als gastspreker – wordt hij erkend als één van de meest aanbevolen Belgische specialisten (International Who’s Who of Environment Lawyers).
Hij beschikt over een uitgebreide kennis en ervaring inzake bodemsanering, afvalstoffen- en materialenbeheer, milieuaansprakelijkheid en vergunningsprocedures, vastgoedrecht en bouwrecht.

Advocaat (Baker McKenzie)

 

 


Inschrijving

Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.