Juridische studiedagen

CSR - INSOLVENTIE - FAILLISSEMENTSRECHT EN GERECHTELIJKE REORGANISATIEGroot Bijgaarden en Kortrijk n

Najaar 2019

 

Programma:
13.30 u Onthaal
14.00 u Deel 1 + Koffiepauze
Deel 2
17.30 u Vraagstelling en nabeschouwing.
18.00 u Einde en attesten

 

 

Sprekers:

 

Prof. Dr Bertel DE GROOTE

Hij is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent (Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën) en verzorgt er onder meer de opleidingsonderdelen “inleiding tot het recht”, “privaatrecht” en “onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen” in de opleidingen “handelswetenschappen” en “bestuurskunde en publiek management”. .
Hij is coördinator van de opleiding “handelswetenschappen”.
Tevens is hij plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.
Onderzoeksmatig is hij vooral geïnteresseerd in privaatrecht (o.a. bescherming van consumenten en IPR). Hij verzorgt in het bijzonder spreekbeurten en publiceert over “collectieve schuldenregeling”.

 

Prof. Dr. Diederik BRULOOT

is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent.
Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht.
Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht.
Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

 

 

Inhoud van de studienamiddag

 

Insolventie van natuurlijke personen
Deze opleiding focust op de collectieve insolventieprocedures die de wetgever heeft uitgewerkt voor natuurlijke personen die met aanhoudende betalingsproblemen kampen. Daarbij wordt enerzijds een update gegeven van de regelen inzake collectieve schuldenregeling, faillissement en gerechtelijke reorganisatie.
Anderzijds wordt aandacht besteed aan de wisselwerking en conflicten tussen deze procedures, in het bijzonder sinds de belangrijke uitbreiding van het toepassingsgebied van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie door Boek XX WER.

A/ Update CSR, komen daarbij o.m. aan bod
- overzicht van recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges
- het lot van nieuwe schulden
- plannen tot digitalisering van de procedure

B/ Update faillissement en gerechtelijke reorganisatie, komen daarbij o.m. aan bod
- het nieuwe toepassingsgebied (“onderneming”)
- fresh start (nieuwe activiteiten na faillissement)
- kwijtschelding
- het lot van nieuwe schulden
- gevolgen voor echtgenoten en zekerheidsstellers

C/ Wisselwerking en conflicten CSR-Faillissement-Reorganisatie

 

 

Inschrijving

Studienamiddag: €163,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €134,71 en BTW: €28,29)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €134,71, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €28,29) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

ACCREDITATIES:

 

Orde van Vlaamse Balies (OVB) : 4 Jur punten

N. Kamer Gerechtsdeurwaarders : 3 jur punten

 

N.Kamer NOTARISSEN               3,5 uren