Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
m.b.t. de seminaries en de boekenverkoop


SEMINARIES MET FYSIEKE AANWEZIGHEID

Inschrijven kan via mail, fax, inschrijvingsformulier, brief of per telefoon.

Uw inschrijving wordt genoteerd en de factuur voor de inschrijving voor de studienamiddag wordt per mail of fax verstuurd.
Indien de betaling wordt uitgevoerd voor het seminarie en wordt ontvangen door EuroPConcept dan zal ook het aanwezigheidsattest voor u klaar liggen bij de studienamiddag.
Bij niet vooraf-betaling worden de attesten pas bezorgd via mail na betaling factuur.

Ter info…
Indien u gebruik maakt van deze subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve het NETTO bedrag in te vullen bij PROJECTBEDRAG (30% van dit nettobedrag wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
PERCENTAGE WORDT DOOR OVERHEID BEPAALD

- Gelieve het BTW bedrag rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer 426-2213771-15 met de referentie die u op de factuur terug vindt.

Het is ook altijd mogelijk u te laten vervangen door een ander persoon
Om administratieve redenen vernemen wij dat op voorhand.

Het attest wordt opgemaakt op naam van de deelnemer.

Bij niet deelname wordt geen attest afgeleverd. 

 

Bij het onaangekondigd niet aanwezig zijn wordt geen credit nota afgeleverd en wordt de factuur betaald (kosten reservatie en administratie, syllabus, ...)

In onderling overleg kan ev. worden afgesproken dat u een andere studienamiddag kunt volgen.

Betreft art. 5.7 OVB reglement verschenen in het Belgsich Staatsblad 10.09.2010.

EUROPCONCEPT wordt door de OVB uitdrukkelijk verzocht de effectieve aanwezigheid van de advocaten te notuleren via HANDTEKENING bij het BEGIN en het EINDE van de vormingsactiviteit.

Gelieve er rekening mee te houden dat er door de organisator slecht juridische punten kunnen worden toegekend voor het effectief aantal gepresteerde aanwezige uren. (Max Totaal 4 punten)

Indien de OVB zou dienen vast te stellen dat EuroPConcept het OVB-reglement niet correct zou naleven, zal door de OVB worden overwogen om de erkenning van de organisator en de accreditatie in te trekken.

Bij niet aangekondigde afwezigheid tot één dag voor het seminarie, dan wordt 50% aangerekend voor de administratie, aanmaak syllabus en verzendingskosten.

Bij annulatie van een seminarie door EuroPConcept wordt u persoonlijk
verwittigd en wordt het reeds betaalde bedrag u uiteraard terugbetaald of kunt u het bedrag overzetten naar een latere studienamiddag inden de deelnemer dit wenst

Uw gegevens waarover wij beschikken heeft EuroPConcept in een bestand opgenomen en wordt enkel aangewend om u te informeren over toekomstige opleidingen.
Oek de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u ten allen tijde inzage en kunt u ons correcties overmaken.

 

 

 

 

BOEKENVERKOOP

Via de webshop TWEED ORRIDGE zijn diverse boeken verkrijgbaar aan een gunstig tarief, in overleg met de uitgeverijen. 

EuroPConcept factureert de deelnemende klant en het boek wordt ofwel geleverd door de uitgeverij per post (+ 4.00€ portkosten op factuur) . 

 

Indien mogelijk zal EuroPConcept het boek ter beschikking leggen bij de studienamiddagen. 

Hierover wordt de klant geïnformeerd. 

 

ONLINE OPLEIDINGEN EUROPCONCEPT I.S.M. DE EXPERTEN  (hier genoemd EXPECT)

Voorwaarden Online Diensten
1. Het gebruik van Online Diensten is voorbehouden aan door EXPECT geautoriseerde Gebruikers. Alvorens gebruik te kunnen maken van de Online Diensten, dienen Gebruikers akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

2. Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever een afzonderlijk persoonlijk inlogaccount te worden aangemaakt.

3. Doorverkoop van inlogaccounts is niet toegestaan.

4. Verstrekking van inlogaccounts of inloggegevens buiten de kring van Opdrachtgever is alleen toegestaan na voorafgaand overleg met en goedkeuring door EXPECT. In geval van constatering door EXPECT van langdurige of veelvuldige overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel, behoudt EXPECT zich het recht voor om de levering van de Online Diensten op te schorten, met alle voorbehoud om schadevergoeding lastens de Opdrachtgever te eisen.

5. EXPECT verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de Online Diensten op de computersystemen van Opdrachtgever en haar Gebruikers; deze laatsten dienen zelf in te staan voor de technische vereisten van hun platform, zonder enige mogelijkheid van verhaal opzichtens DE EXPECT.

6. EXPECT spant zich te allen tijde volledig in om de levering van de Online Diensten op optimale wijze uit te voeren. Indien desondanks op enig moment sprake mocht zijn van onderbreking in de levering, geeft dit Opdrachtgever géén recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Tevens is Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van haar betalingsverplichtingen jegens EXPECT.

7. De verplichting tot het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Online Diensten door Opdrachtgever en haar Gebruikers.

8. EXPECT is gerechtigd het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten (content) of delen daarvan uit te breiden, te updaten, aan te passen of te verwijderen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van EuroPConcept bvba gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details